Privacy policy

Integritetspolicy för Aretthom UG (haftungsbeschränkt)
Tack för ditt intresse för vårt företag. Vi tar integritet på allvar.
Du kan i princip använda vår hemsida utan några personuppgifter. Om en drabbad person vill använda vårt företags tjänster via vår hemsida, kan personuppgifter vara nödvändiga. Om behandlingen av personuppgifter krävs och det finns ingen rättslig grund för sådan behandling, kommer vi alltid att söka samtycke från den registrerade.
Behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad) är alltid i överensstämmelse med Allmänna databeskyddsförordningen (DSGVO) och i enlighet med vår lands specifika integritetspolicy.
Med följande sekretesspolicy vill vi informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de insamlade personuppgifterna, som används och behandlas av oss. På samma sätt informeras de registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.
Som controller har vi genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via vår hemsida. Datasändningar via Internet kan emellertid i allmänhet innehålla säkerhetshål. Således kan ett 100% skydd inte garanteras. Därför kan naturligtvis alla drabbade personer alternativt också, till exempel, Överför personuppgifter via telefon.
1. Definitioner
Denna sekretesspolicy bygger på de definitioner som används av den europeiska tillsynsmyndigheten vid antagande av GDPR (artikel 4 GDPR). Denna sekretesspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för någon. För att säkerställa detta, vill vi först förklara den terminologi som används. Denna sekretesspolicy använder bland annat följande definitioner:
• personuppgifter: information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade) en fysisk person betraktas som identifierbar, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av det fysiska fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person
• "registrerad": en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

• "Bearbetning" vardera utföras med eller inte genom automatisk medel drift eller någon sådan process uppsättning operationer som personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, beställning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, använda, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, borttagning eller destruktion;
• "begränsning behandling" markering av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa den framtida behandlingen;
• "profilering" någon typ av automatiserad behandling av personuppgifter, vilket är att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga aspekter en fysisk person, särskilt aspekter i samband med arbetsinsats, ekonomisk situation, hälsa, att analysera eller förutsäga personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, prestanda, plats eller omlokalisering av denna fysiska person;
• "avses den fysiska eller juridiska person, den myndighet, myndighet eller andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller lagen i medlemsstaterna den ansvarige eller de särskilda kriterier som utses i enlighet med unionsrätten eller lagen om medlemsstaterna kan ges;
• "mottagare" en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är med henne till en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter i samband med en särskild undersökning skall i enlighet med unionsrätten eller lagen i medlemsstaterna, men betraktas inte som mottagare; behandlingen av dessa uppgifter dessa myndigheter skall uppfylla gällande föreskrifter om dataskydd i enlighet med ändamålen med behandlingen;
• att bearbeta "tredje part": varje fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ än den registrerade, den ansvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn, personuppgifter;
• "samtycke" av den berörda personen någon frivilligt för det enskilda fallet, är i ett informerat sätt och entydigt given avsiktsförklaring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling genom vilken förstå den person som de berör dem personligen med behandlingen Data överensstämmer.

2. Namn och kontaktuppgifter för den registeransvarige
Denna sekretesspolicy gäller för behandling av uppgifter:
Ansvarig: Aretthom UG (begränsad), företrädd av chefen kvinna Areta Korzewski-Lonc, Kaninchenborn 27, 23560 Lübeck, Tyskland, e-post: aretthom@gmx.de, telefon: +49 (0) 451 989 864 47 Fax: +49 (0) 451 989 864 48

3. Insamling och lagring av personuppgifter samt arten och syftet med deras användning
a) När du besöker webbplatsen
Du kan i princip använda vår hemsida utan att avslöja din identitet. När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår hemsida. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information kommer att samlas in utan ditt ingripande och lagras till automatisk borttagning:
IP-adress för den begärande datorn,
• Datum och tid för åtkomst,
• Namn och URL för den hämtade filen,
• Webbplats från vilken åtkomst görs (referreringsadress),
• webbläsaren som används och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator samt namnet på din operatör.
Uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
• säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
• säkerställa bekväm användning av vår webbplats,
• Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet också
• för ytterligare administrativa ändamål.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan. I inget fall använder vi de samlade uppgifterna för att dra slutsatser om dig.
Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker min webbplats. Ytterligare detaljer finns i avsnitt 5 och 7 i denna sekretesspolicy.
b) Genom att använda vårt kontaktformulär
För frågor av något slag erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss via en blankett som finns på vår hemsida. Det är nödvändigt att tillhandahålla en giltig e-postadress så att vi vet vem förfrågan kom ifrån och att svara på det. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Det är upp till dig att bestämma om du vill ange denna information i kontaktformuläret.
Databehandlingen för att kontakta oss är i enlighet med artikel 6 para 1 s. 1 lit. en DSGVO baserat på ditt frivilligt beviljade samtycke.
De personuppgifter som samlas in av oss för användningen av kontaktformuläret raderas automatiskt när du har slutfört din begäran.
c) För beställningar via vår hemsida

Du kan antingen placera order som gäst via vår hemsida utan att registrera eller registrera dig i vår butik som kund för framtida beställningar. Registrering har fördelen för dig att du kan logga in i vår butik i händelse av en framtida order direkt med din e-postadress och ditt lösenord utan att behöva ange din kontaktinformation igen.
Dina personuppgifter kommer att matas in i en inmatningsmask och skickas till oss och lagras. Om du beställer via vår hemsida samlar vi in ​​följande uppgifter om en gästorder samt vid registrering i butiken:
• hälsning, förnamn, efternamn,
• en giltig e-postadress,
• Adress
• telefonnummer (fast telefon och / eller mobil)
Samlingen av dessa data sker
• Identifiera dig som vår kund
• Att bearbeta, uppfylla och hantera din order;
• för korrespondens med dig
• för fakturering
• Att lösa eventuella skadeståndsanspråk, samt påståenden om eventuella anspråk mot dig.
• för att säkerställa den tekniska administrationen av vår hemsida;
• hantera våra kunddata
Som en del av beställningsprocessen kommer vi att få ditt samtycke att behandla denna information.
Databehandlingen baseras på din beställning och / eller registrering och överensstämmer med artikel 6 para 1 s. 1 lit. b DSGVO för angivna ändamål för korrekt behandling av din order och för ömsesidig fullgörande av skyldigheter som följer av köpavtalet.
De personuppgifter som samlas in av oss för behandling av din beställning lagras till utgången av lagstadgad lagringsskyldighet och därefter raderas, såvida vi inte omfattas av artikel 6 para 1 meningen 1 lit. c DSGVO är skyldig att lagra under längre tid på grund av skatt och kommersiella krav för lagring och dokumentation (HGB, StGB eller AO) eller du är skyldig att göra ytterligare förvaring i enlighet med artikel 6 para 1 mening 1 lit. en DSGVO har samtyckt.
4. Uppgifter om uppgifter
En överföring av dina personuppgifter från oss till tredje part kommer att ske uteslutande till de servicepartner som är involverade i utförandet av kontraktet, t.ex. Logistikföretaget beställde med leveransen och det med betalningsfrågor beställd bank. Om uppgifterna om dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part är omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det minsta som krävs.

För betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direkt debitering via PayPal eller "köp på konto" via PayPal, överför vi betalningsuppgifter till Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal"). PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalning via kreditkort via PayPal, direkt debitering via PayPal eller "köp på konto" via PayPal. Resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för default används av PayPal för att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån som poängvärden ingår i resultaten av kreditvärderingen baseras de på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärden inkluderar bland annat adressdata. Mer information om integritet finns i PayPal: s sekretesspolicy: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som nämns ovan sker inte.
Vi delar endast din personliga information med tredje part om:
• Du är din enligt artikel 6 para 1 mening 1 lit. en DSGVO har uttryckligen medgivit detta
• Upplysningar i enlighet med artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO är skyldig att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse att inte avslöja dina uppgifter,
• i händelse av att upplysningen enligt artikel 6 punkt 1 punkt 1 lit. c DSGVO är också en juridisk skyldighet
• Detta är lagligt tillåtet och enligt artikel 6 para 1 punkt 1 lit. b DSGVO krävs för avveckling av avtalsförhållanden med dig.
Som en del av beställningsprocessen erhåller vi ditt samtycke att dela din information med tredje part.

5. Användning av cookies
Vi använder cookies på vår sida. Det här är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara.
I kakan lagras information, vilket resulterar i anslutning till den specifika terminalen som används. Detta betyder emellertid inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet.
Å andra sidan tjänar användningen av cookies för att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Så vi använder så kallade session cookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår hemsida. Dessa raderas automatiskt efter att ha lämnat vår sida.
För att förbättra användbarheten använder vi dessutom tillfälliga cookies som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att utnyttja våra tjänster, känner den automatiskt till att du redan har varit med oss ​​och vilka ingångar och inställningar du har gjort för att du inte behöver skriva in dem igen.
Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår hemsida och utvärdera den för att optimera vårt erbjudande (se avsnitt 7). Dessa cookies tillåter oss att automatiskt identifiera när du besöker vår webbplats igen som du redan har varit med oss. Dessa cookies tas bort automatiskt efter en bestämd tid.
Uppgifter som behandlas av kakor är för de ändamål som nämns för att skydda våra legitima intressen liksom tredje parter enligt 6 § 1 mom. 1 lit. F DSGVO krävs.
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller alltid visas en hint innan en ny cookie skapas. Om du inaktiverar cookies helt kan det dock betyda att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.
6. Länkar till tredje parts webbplatser
Länkarna som publiceras på vår hemsida undersöks och sammanställas med största omsorg. Vi har dock ingen inverkan på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade sidorna. Vi är inte ansvariga för innehållet på de länkade sidorna och vi stöder inte innehållet på dessa sidor. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt för skador som uppstår på grund av användningen eller användningen av informationen är leverantören av den webbplats som hänvisats till endast ansvarig. Ansvaret för dem som bara pekar på publikationen med en länk är utesluten. Vi är endast ansvariga för referenser från tredje part när vi får information från dem, jag. Även från olagligt eller kriminellt innehåll, har positiv kunskap och det är tekniskt möjligt och rimligt för oss att förhindra deras användning.
7. Analys och spårningsverktyg
Spårningsåtgärderna som anges nedan och används av oss är baserade på artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO. Med spårningsåtgärderna som ska användas, vill vi säkerställa en behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår hemsida. Å andra sidan använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den för att optimera vårt erbjudande för dig. Dessa intressen ska betraktas som motiverade i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse.
De respektive databehandlingsändamålen och datakategorierna finns i motsvarande spårningsverktyg.
a) Google Analytics1

För syftet med anpassad design och löpande optimering av våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hädanefter "Google"). I detta sammanhang pseudonym användarprofiler skapas och cookies (se avsnitt 5). Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, till exempel
• typ av webbläsare / version,
• använt operativsystem,
• Referrer-URL (den tidigare besökta sidan),
• värdnamn på den åtkomstdator (IP-adress),
• Tid för serverbegäran,
överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster i syfte att ge marknadsundersökningar och efterfrågeorienterad design på denna webbplats. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter i ordern. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan data från Google. IP-adresserna är anonymiserade, så att ett uppdrag inte är möjligt (IP-maskering).
Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta. Vi påpekar dock att i alla fall inte alla funktioner på vår hemsida kan utnyttjas fullt ut.
Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera en webbläsaretillägg (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativt webbläsaren add-on, särskilt i webbläsare på mobila enheter, kan du undvika upptäckt av Google Analytics också genom att klicka på länken ovan. Det kommer att sätta en opt-out cookien förhindrar framtida insamling av informationen genom att besöka vår hemsida. Opt-out-kakan är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår hemsida och lagras på din enhet. Om du tar bort kakorna i den här webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen.
Mer information om integritet relaterade till Google Analytics finns i följande länk i hjälpcentret för Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
b) Google Adwords-omvandlingsspårning
För att upptäcka användningen av vår hemsida och statistiskt utvärderas i syfte att optimera vår webbplats för dig, använder vi också omvandlingsspårning i Google. Då gör Google Adwords en cookie (se punkt 5) på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons.

Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Användaren besöker vissa sidor av Adwords kund webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, Google och kunden kan se att användaren har klickat på annonsen och fortsatte till den sidan.
Varje AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via Adwords-kundernas webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av konverteringskakan används för att generera omvandlingsstatistik för Adwords-kunder som har valt omvandlingsspårning. Adwords-kunder hör det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida för omvandlingsspårning. De får emellertid inte information som personligen identifierar användare.
Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också förkasta vad som är nödvändigt att sätta en cookie - som en webbläsare inställning som automatisk inställning av cookies i allmänhet inaktiverad. Du kan också inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare för att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com". Googles sekretesspolicy för omvandlingsspårning finns på följande länk: https://services.google.com/sitestats/en.html
8. Berörda rättigheter
Du har rätt:
• i enlighet med artikel 15 DSGVO, att begära information om dina personuppgifter behandlade av oss Framför allt kan du ge information om bearbetningsändamål kategorin personuppgifter, de kategorier av mottagare till vilka data har lämnats ut eller den planerade lagringstiden, att det finns en rätt att korrigera, ta bort eller begränsa bearbetning eller motsägelse, förekomsten av rätt att överklaga, källan till dina data om dessa inte har erhållits mig och fråga om det finns en automatiserad beslutsfattandet, bland annat profilering och möjligen meningsfull information om detaljerna;
• i enlighet med artikel 16 DSGVO, omedelbart kräva korrigering av felaktiga eller fullständiga personuppgifter lagrade hos oss,
• Enligt art. 17 radering DSGVO din med oss ​​för att be om personuppgifter som lagras, om inte behandling för att utöva sin rätt till yttrandefrihet och information för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänt intresse eller för att fastslå, göra gällande eller försvara Juridiska påståenden krävs
• Enligt art. 18 DSGVO begränsa behandlingen av dina personuppgifter för att begära, när det gäller riktigheten av information om du nekas, är behandlingen olaglig, men du vägrar att avbryta och vi inte längre behöver data, men dessa för att upprätta, Övning eller

Kräver försvar av rättsliga krav eller du har invänt mot bearbetning enligt artikel 21 GDPR.
• i enlighet med artikel 20 DSGVO, att ta emot dina personuppgifter som lämnas till oss i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person
• enligt artikel 7 punkt 3, DSGVO, att återkalla ditt en gång givna samtycke till oss när som helst. Som ett resultat får vi inte fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden och
• Att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 DSGVO. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller ditt jobb eller vårt huvudkontor.
9. Rätt till invändning
Om dina personuppgifter baseras på legitima intressen i enlighet med artikel 6 para 1 punkt 1 lit. f DSGVO behandlas, har du rätt att lämna invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 DSGVO, förutsatt att det finns skäl till detta på grund av din speciella situation eller mot invändningen mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän invändningsrätt, som genomförs av oss utan att specificera någon speciell situation.
Om du vill utöva din rätt till återkallelse eller invändning, skicka ett mail till: (aretthom@gmx.de)
10. Datasäkerhet
Vi använder den populära SSL (Secure Socket Layer) -metoden inom webbplatsbesöket, i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I allmänhet är detta en 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Om en enda sida på vår webbplats krypteras visas av den stängda representationen av nyckeln eller låsikonen i din webbläsarens nedre statusfält.
Vi tar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller total förlust, förstörelse eller mot obehörig tillgång från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.
11. Uppdatering och ändring av denna sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy är för närvarande gällande och har status till mars 2018.
Till följd av vidareutveckling av vår hemsida och erbjudanden därav eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna sekretesspolicy. Den nuvarande sekretesspolicyen kan när som helst ses och skrivas ut på vår hemsida med följande länk:
(Ange länken till din integritetspolicy här.)

1 Dataskyddsmyndigheterna kräver att Google Analytics används för att slutföra ett avtal om databehandling. En mall kommer att finnas tillgänglig på http://www.google.com/analytics/terms/en.pdf från Google.

 

Datenschutzerklärung

Aretthom UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführerin: Areta Julia Korzewski-Lonc

Kaninchenborn 27

23560 Lübeck

Deutschland

 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogene Daten („Datenverarbeitung“) bei der Nutzung der Aretthom UG (haftungsbeschränkt).

 

                 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Bestimmungen des BDSG sowie der DS-GVO. In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

 

                 Nachfolgend möchten wir Sie im Einzelnen darüber informieren, welche Daten wir zu welchem Zweck erheben, verarbeiten und nutzen und wie Sie diesen Datenverarbeitungen widersprechen können.

 

 

§1    Name und Anschrift des Verantwortlichen

 

        Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist

 

       Aretthom UG (haftungsbeschränkt)

       Kaninchenborn 27

       23560 Lübeck

       Deutschland

       aretthom@gmx.de

       Telefon:    +  49 (0) 451  989 864 47
       Telefax:    +  49 (0) 451  989 864 48

 

 

 

        Gesetzliche/r Vertreter:

        Geschäftsführerin: Areta Julia Korzewski-Lonc

 

 

 

 

§2    Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

       

        Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

 

       Areta Julia Korzewski-Lonc

       Aretthom UG (haftungsbeschränkt)

       Kaninchenborn 27

       23560 Lübeck

       Deutschland

       aretthom@gmx.de

       Telefon:    +  49 (0) 451  989 864 47
       Telefax:    +  49 (0) 451  989 864 48

 

 

 

§3    Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

 

        Um die Funktionsfähigkeit unserer Internetseite sowie die Bereitstellung unserer Inhalte und Leistungen zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass wir personenbezogene Daten unserer Nutzer erheben und verwenden.

 

                 Personenbezogene Daten werden ausschließlich auf Servern in der europäischen Union gespeichert und verarbeitet.

 

                 Alle Daten werden auf Basis des SSL-Verfahrens verschlüsselt.

 

        Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs. 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

 

                 Eine darüber hinausgehende Nutzung findet nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden statt. Im Einzelnen werden Daten wie folgt erhoben und verarbeitet.

 

                 In unserem Server werden beim Besuch unserer Internetseite automatisch Log-File-Daten erhoben und in einer internen Protokolldatei gespeichert, die über Ihren Browser an uns übermittelt werden. Hierbei handelt es sich um folgende Daten:

 

       Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,

 

       Typ und Version des von Ihnen verwendeten Betriebssystems,

 

       URL der Seite, über die Sie zu uns gelangt sind,

 

       Suchworte, über die Sie unsere Seite gefunden haben,

 

       Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Website,

 

       Namen der von Ihnen abgerufenen Unterseiten.

 

      

 

                 Diese Daten erheben und verarbeiten wir in anonymisierter Form, das heißt: Sie können nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung ist die Auswertung zu internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Des Weiteren zum Zweck der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver; ferner zur Missbrauchskontrolle bei Verdacht und zur Aufklärung des Verdachts einer strafrechtlich relevanten Nutzung. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur ausgewertet.

 

 

                 Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse, um einen Registrierungsvorgang auf unseren Seiten über eine Bestätigungs-E-Mail abzuschließen und um Ihnen Bestätigungs-E-Mails über die von Ihnen getätigten Bestellungen zukommen zu lassen.

 

                 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art 6 Abs 1 lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

 

                 Zahlungsdaten – Konto- oder Kreditkartendaten werden für die Abwicklung kostenpflichtiger Bestellungen verwendet.
 

                 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art 6 Abs 1 lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.
 

                 Wird der Newsletter unseres Unternehmens abonniert, so werden die Daten in der jeweiligen Eingabemaske an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt.
Bei der Anmeldung zum Newsletter werden die IP-Adresse des Nutzers sowie Datum und Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Dies dient dazu einen Missbrauch der Dienste oder der E-Mail-Adresse der betroffenen Person zu verhindern. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme besteht dann, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht.


Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Das Abonnement des Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Ebenso kann die Einwilligung in die Speicherung der personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

 

                 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG.

 

                 Sofern Sie in die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für den Empfang unseres Newsletters und die Zusendung von Angeboten eingewilligt haben, haben Sie uns gegenüber die nachfolgende Einwilligungserklärung abgegeben.

               

             Ja, ich möchte regelmäßig per E-Mail über interes-

                sante Angebote informiert werden. Meine E-Mail-

                Adresse wird nicht an andere Unternehmen wei-

                tergegeben. Diese Einwilligung zur Nutzung meiner

                E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit

                mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem ich

                 den Link „Abmelden“ am Ende der E-Mail anklicke/die

                 Abmeldefunktion auf dieser Seite nutze.

 

 

 

 

                                   Wir haben Ihre Einwilligungserklärung protokolliert.  

 

                 Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann oder über unsere E-Mailadresse Kontakt zu uns aufnehmen, so werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung dient allein zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

 

                 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

 

                

 

                

 

 

§4    Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

 

                  Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Personen einholen, dient Art. 6 Absatz. 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) als Rechtsgrundlage.

 

                 Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Absatz 1 lit.b DS-GVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für die Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

 

                 Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Absatz 1 lit. c DS-GVO als Rechtsgrundlage.

 

                 Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigen Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

 

 

§5    Empfänger der Daten oder Kategorien von Empfängern

 

                 Nach Eingabe und Übermittlung Ihrer Daten, gelangen diese direkt über eine verschlüsselte Verbindung auf den Server eines externen Dienstleisters 

 

                 Empfänger der Daten sind öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden), interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, Buchhaltung, Bankinstitute/Zahlungsdienstleister, Rechnungswesen, Kundenservice, Marketing, Vertrieb), bei Versandprodukten an das von uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen, Vertragspartner, Geschäftspartner soweit es die gesetzlichen Bestimmungen fordern bzw. zulassen.

 

                 Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.

       

                 Nach Eingabe und Übermittlung Ihrer Daten, gelangen diese direkt über eine verschlüsselte Verbindung auf den Server eines externen Dienstleisters 

 

                

 

 

§6    Routinemäßige Löschung und Speicherung personenbezogener Daten

 

        Wir verarbeiten und speichern  personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

       

                 Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

 

                 Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

 

                 Im Falle eines Newsletter-Abonnement ist dies der Fall solange das Abonnement aktiv ist.

 

                

 

                

 

 

 

 

 

§7    Ihre Rechte

 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

 

        Auskunftsrecht

                  Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen:
a. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
 

                 b. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
 

                 c. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
 

                 d. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
 

                 e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
 

                 f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 

                 g. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DS-GVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

 

        Recht auf Berichtigung

                  Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

 

                  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

                  Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
 

                 a. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
 

                 b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
 

                 c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
 

                 d. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch nicht feststehen, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
 

                 Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

 

        Recht auf Löschung

                  Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
 

                 a. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
 

                 b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 

                 c. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
 

                 d. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
 

                 e. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
 

                 f. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

 

                 Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

 

                 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
 

                 a. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
 

                 b. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
 

                 c. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DS-GVO;
 

                 d. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
 

                 e. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 

        Recht auf Unterrichtung

                  Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

 

        Recht auf Datenübertragbarkeit

                 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und
b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

 

        Widerspruchsrecht

                 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 

                 Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

 

                  Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

 

                 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

                  Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

 

                 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling

                Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
 

                 a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
 

                 b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
 

                 c. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in a. und c. genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

 

        Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

                  Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO.

 

 

§8    Auskunfts-,Widerspruchs-, Berichtigungs- und Beseitigungsmöglichkeit

 

        Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und Ihre personenbezogenen Daten löschen bzw. abändern zu lassen. Sind die Daten zur Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.

 

                 Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der Widerspruch bezüglich der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns erteilter Einwilligungen können wie folgt formlos erklärt werden:

 

                Aretthom UG (haftungsbeschränkt)

                Kaninchenborn 27

                23560 Lübeck

                Deutschland

            

                aretthom@gmx.de

                Telefon:    +  49 (0) 451  989 864 47
                Telefax:    +  49 (0) 451  989 864 48

                

 

 

                

 

 

§9    Cookies

 

 

                 Wir verwenden für unsere Webseiten so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert werden. Mit dem Setzen von Cookies kann unser Webserver Ihren Browser, Ihre individuellen Einstellungen in unseren Webseiten und gegebenenfalls Teile der Anmeldedaten in verschlüsselter Form erkennen, Ihnen auf diese Weise die Benutzung unserer Seiten erleichtern und ein automatisches Einloggen ermöglichen. In den Cookies werden folgende Daten gespeichert und übermittelt:

 

                 Die Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern; um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Auch die Spracheinstellungen, Schriftgröße.

                

                 Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für dies ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Wechsel der Seite wiedererkannt wird. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies.

               

              Anmeldung

                Prozess der Bestellung

                Merken von Suchbegriffen

                Nutzungsanalyse

         Optimierung der Seitendarstellung der Internetseiten

 

                

 

                 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist unser berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 

                 Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Über Ihre Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Cookies abzulehnen, Cookies von Ihrem Rechner zu löschen, Cookies zu blockieren oder vor dem Setzen eines Cookies angefragt zu werden. Die von uns gesetzten Cookies werden nach jeder Sitzung wieder von Ihrem Rechner gelöscht. Bei Deaktivierung von Cookies für unsere Webseite, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich genutzt werden.

 

§10  Minderjährigenschutz

 

Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.